Thứ hai, 04/03/2024

Khu vực:

Hóa thạch sống của rừng nhiệt đới cổ 23 triệu năm tuổi ở Yên Bái

Living fossils of 23-million-year-old ancient tropical forest in Yen Bai

Các loại cây đang tồn tại như Nguyệt Quế, Dương Xỉ, Hoa Ban (Móng Bò), Duyên Mộc… đã có một lịch sử phát triển ấn tượng.

Chúng là một trong số nhiều thực vật đã xuất hiện từ kỷ Neogen (cách đây khoảng 23 triệu năm) và để lại nhiều vết tích hóa thạch trong đá.

Existing trees such as Laurel, Fern, Hoa Ban (Cow Hoof), Duyen Moc… have had an impressive development history.

They are one of many plants that have appeared since the Neogene period (about 23 million years ago) and left many fossil traces in rocks.

1. Cây Bời lời (Litsea lamarck)

Họ Nguyệt quế

Sống tại thế Miocen – kỷ Neogen cách đây 23 – 5.3 triệu năm, được tìm thấy tại TP. Yên Bái.

Phiến lá dạng bầu dục kéo dài, đầu và đáy nhọn, mép lá nguyên.

Cây Bời Lời có khoảng 200 loài, phân bố chủ yếu ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của Châu Á, một vài loài được ghi nhận ở Úc và Bắc Mỹ và các vùng cận nhiệt đới của Nam Mỹ. Ở Việt Nam ghi nhận 45 loài phân bố rộng khắp cả ở miền Bắc và miền Nam. Hóa thạch của cây này đã được tìm thấy trong các trầm tích tuổi Miocen ở nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam.

Liberal tree (Litsea lamarck)

Laurel family

Living in the Miocene – Neogene period 23 – 5.3 million years ago, found in City. Yen Bai.

The leaf blade is elongated oval, pointed at the top and bottom, and the leaf edge is intact.

There are about 200 species of Litsea plant, distributed mainly in tropical and subtropical regions of Asia, with a few species recorded in Australia and North America and subtropical regions of South America. In Vietnam, 45 species are recorded widely distributed in both the North and the South. Fossils of this tree have been found in Miocene-age sediments in southern China and northern Vietnam.

2. Cây họ Liễu (Salix sp.)

Sống tại thế Miocen – kỷ Neogen cách đây 23 – 5.3 triệu năm, được tìm thấy tại TP. Yên Bái.

Chi Salix là một chi lớn của họ Salicaceae gồm 520 loài. Các loài của chi này phần lớn phân bố ở các vùng ôn đới lạnh của Bắc bán cầu, một số ở Nam bán cầu. Trong đó, có 5 loài được ghi nhận ở Việt Nam.

Willow family medicine (Salix sp.)

Living in the Miocene – Neogene period 23 – 5.3 million years ago, found in City. Yen Bai.

The genus Salix is a large genus of the Salicaceae family including 520 species. Species of this genus are mostly distributed in cold temperate regions of the Northern Hemisphere, some in the Southern Hemisphere. Among them, there are 5 species recorded in Vietnam.

3. Cây Sống rắn (Albizia)

Sống tại thế thế Miocen – kỷ Neogen (cách đây 23 – 5.3 triệu năm trước), được tìm thấy tại TP. Yên Bái.

Cây Sống Rắn Albizia có đặc điểm là cây gỗ, cây nhỡ mọc đứng hay leo hoặc dây leo. Hóa thạch để lại ở dạng quả dẹt, thuôn dài và thẳng. Ở Việt Nam chi này có 17 loài phân bố rộng khắp từ miền Bắc đến miền Nam.

Solid living tree (Albizia)

Living in the Miocene – Neogene period (23 – 5.3 million years ago), found in City. Yen Bai.

Albizia Snake Living Tree is characterized by being a tree, small tree that grows upright or climbs or vines. The fossils left behind are flat, elongated and straight fruits. In Vietnam, this genus has 17 species widely distributed from the North to the South.

4. Cây Móng bò (Bauhinia)

Sống tại thế Eocen thuộc kỷ Paleogen (cách đây 23 – 5.3 triệu năm), được tìm thấy tại TP. Yên Bái.

Bauhinia đặc trưng bởi hình dạng lá được chia ra thành 2 thùy, nhìn giống móng lạc đà hoặc móng bò. Lá dài từ 7 – 10 cm và rộng từ 10 – 13 cm.

Chi Bauhinia có trên 300 loài, phân bố rộng khắp trên toàn thế giới ở các miền nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ở Việt Nam hiện nay có hơn 40 loài khác nhau.

Cây Hoa Ban hay cây Móng Bò là những tên gọi phổ thông của loài cây họ Đậu. Không chỉ xuất hiện ở nhiều vùng đồi núi, cây Móng Bò còn là một loài cây tạo cảnh quan và bóng mát cho các khu đô thị và công viên ở Việt Nam.

Cow hoof C medicine (Bauhinia)

Living in the Eocene epoch of the Paleogene period (23 – 5.3 million years ago), found in the city of Yen Bai.

Bauhinia is characterized by a leaf shape divided into 2 lobes, looking like a camel or cow’s hooves. Leaves are 7 – 10 cm long and 10 – 13 cm wide.

The Bauhinia genus has over 300 species, widely distributed worldwide in tropical and subtropical regions. In Vietnam today there are more than 40 different species.

Hoa Ban tree or Mong Bo tree are common names for the legume family. Not only appearing in many mountainous areas, the Mong Bo tree is also a tree species that creates landscape and shade for urban areas and parks in Vietnam.

5. Ngành Dương xỉ (Lepisorus, Drynaria)

Sống tại thế Eocen thuộc kỷ Paleogen (cách đây 23 – 5.3 triệu năm), được tìm thấy tại TP. Yên Bái.

Tại những vùng khí hậu ấm ướt và các khu rừng mưa ở khắp Việt Nam, những loài Dương xỉ này không ngừng che phủ mặt đất và tạo ra những thế hệ mới mang những đặc điểm nguyên bản của giống nòi cách đây hơn 23 triệu năm.

Fern industry (Lepisorus, Drynaria)

Living in the Eocene epoch of the Paleogene period (23 – 5.3 million years ago), found in the city of Yen Bai.

In warm, humid climates and rain forests throughout Vietnam, these ferns constantly cover the ground and create new generations that carry the original characteristics of the species more than 23 million years ago.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất