Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Hệ thực vật Trias muộn Nori - Ret của Việt Nam trong bối cảnh cổ sinh thái

Vietnamese flora in the late Triassic period throughout the ancient ecology context

Chỉ trong khoảng 30 triệu năm của thời gian Trias muộn (cách đây 228-203 triệu năm) thực vật đã đủ phát triển hưng thịnh ở nhiều nơi trên thế giới và tạo nên một hệ thực vật được gọi là hệ thực vật T3 Nori- Ret. Ở Việt Nam hệ thực vật này đã tồn tại và sinh sống trong môi trường cổ xưa vô cùng thích hợp để hình thành một rừng cây khổng lồ, trải qua quá trình trầm tích đặc biệt tạo cho chúng ta bể than Quảng Ninh lớn bậc nhất Đông Nam Á. (Trữ lượng khoảng 18, 434 triệu tấn tính đến độ sâu – 1.500 m).

Trong trầm tích chứa than của bề than Quảng Ninh chúng ta hay gặp các vêt in lá và các thân cây hóa đá hoặc hóa than. Các vết in lá cho phép xác định các phân loại khác nhau của cổ thực vật thời Trias xa xưa theo phân loại hình thái và cho phép chúng ta suy đoán môi trường mà chúng đã sinh sống – tức hệ sinh thái mà thực vật đã tồn tại trong hơn 200 triệu năm về trước.

Nhóm Dương xỉ phát triển với nhánh lá dài gồm các phiến lá rộng bản thể hiện chúng sống trong điều kiện nước nhiều, ẩm, nóng

Hai nhóm thực vật thống trị trong tập hợp hóa thạch của hệ thực vật Hòn Gai là Tuế và Dương xỉ, điều này cho thấy chúng đặc trưng cho thực vật thuộc rừng cây thường xanh (evergreen) vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới: nóng, ẩm, mưa nhiều. Một số mẫu hóa thạch  là tập hợp các thảm lá dày thể hiện cho sự rụng lá của cây phát triển theo mùa (deciduous).

Có thể thấy một cách rõ ràng rằng tập hợp thực vật Trias muộn Nori-Ret của vùng Hòn Gai thuộc Quảng Ninh cho chúng ta biết chúng đã sống trong vùng nhiệt đới – cận nhiệt đới, nóng, ẩm, mưa nhiều. Điều này phù hợp với các nghiên cứu kiến tạo mảng khi khôi phục lại vị trí của Việt Nam trong giai đoạn đó, thuộc về vùng nhiệt đới của bắc bán cầu (Việt Nam là nơi có chữ I -Indochina).

Một số Hóa thạch Lá và Thân cây – Phát hiện tại: Mỏ than Đèo Nai và Mỏ than Hà Lầm, Quảng Ninh, Việt Nam – Tuổi: Trias muộn (228-203 triệu năm)

Hóa thạch Thực vật Anonozamites inconstant | Plant fossil Anonozamites inconstant
Hóa thạch Thực vật Neocalamites hoerensis | Plant fossil Neocalamites hoerensis
Hóa thạch Thực vật Pterophyllum bavieri, Taeniopteris jourdyi Cladophlebis sp. | Plant fossils Pterophyllum bavieri, Taeniopteris jourdyi and Cladophlebis sp.
Hóa thạch Thực vật DipteridaceaeGoeppertella microloba | Plant fossils Dipteridaceae and Goeppertella microloba

In only about 30 million years of the Late Triassic period (228-203 million years ago) plants flourished enough in many parts of the Earth to form a flora known as the T3 Nori flora- Ret. In Vietnam, this flora has existed and lived in an ancient environment that is extremely suitable to form a giant forest, undergoing a special sedimentation process to create the largest Quang Ninh coal basin. Southeast Asia. (Reserves are about 18.434 million tons by depth – 1,500 m).

In the coal-containing sediments of the coal surface of Quang Ninh, we often encounter the imprints of leaves and petrified or charred tree trunks. The leaf prints allow the identification of different classifications of ancient Triassic plants by morphological classification and allow us to infer the environment in which they lived – the ecosystem in which the plants existed in more than 200 million years ago.

A group of ferns that grew with long branches consisting of broad leaf plates indicating that they lived in hot, humid, hot water conditions.

The two dominant plant groups in the fossil assemblage of the Hon Gai flora are Cycas and Fern, which indicates that they are typical for tropical and subtropical evergreen forest plants: hot, humid, rainy. Some fossil specimens are collections of thick leaf mats representing deciduous tree.

It can be clearly seen that the Late Triassic Nori-Ret flora of Hon Gai area in Quang Ninh tells us that they lived in the tropics – subtropics, hot, humid, rainy. This is consistent with studies of plate tectonics when restoring the position of Vietnam in that period, belonging to the tropics of the northern hemisphere (Vietnam is where the letter I -Indochina is located).

Some Leaf and Tree trunk fossils – Found at: Deo Nai and Ha Lam coal mines, Quang Ninh, Vietnam – Age: Late Triassic (228-203 million years)

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất