Thứ sáu, 12/07/2024

Khu vực:

Tay cuộn

Brachiopod

Ngành Tay cuộn có lịch sử rất lâu đời trên Trái đất, với khoảng 7.000 loài sinh sống từ kỷ Cambri (541 triệu năm trước) đến kỷ Neogen (23 triệu năm trước). Hóa thạch Tay cuộn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tuổi của các thành tạo địa chất. Ngày nay, có khoảng 300 loài Tay cuộn còn tồn tại trong các đại dương.

Tay cuộn chủ yếu sống ở môi trường nước mặn, chỉ có một loài sống ở nước lợ là Lingula, xuất hiện từ kỷ Cambri cách đây 541 triệu năm và tồn tại cho đến ngày nay ở các vùng cửa sông.

Tay cuộn có hai lớp vỏ khác nhau, phần bụng thường to và phồng hơn phần lưng, đối xứng với nhau. Phần thân mềm của chúng được bảo vệ trong hai lớp vỏ. Cái tên Tay cuộn đã mô tả phần quan trọng nhất của chúng: phần vỏ gồm hai dải ở hai bên miệng có dạng cuộn khi ở tư thế nghỉ. Khi hoạt động, cơ quan này duỗi ra để lấy thức ăn. Chúng có một chân ở phía sau, thò qua lỗ trên đỉnh vỏ để bám vào mặt đất. Ở một số loài, cơ quan này biến mất sau tuổi trưởng thành.

Tay cuộn có tuổi thọ hơn 30 năm, sống ở vùng nước nông và ấm, nhưng cũng có một số loài có khả năng sống ở vùng nước lạnh và biển sâu. Mặc dù chúng là động vật sống ở tầng đáy nhưng trong quá trình sống, khi trưởng thành, chúng di chuyển từ nơi này sang nơi khác và từ vùng này sang vùng khác.

Hóa thạch Tay cuộn Euryspirifer – Phát hiện tại: Lạng Sơn, Viêt Nam -Tuổi: Devon (419 – 393 triệu năm) | Brachiopod fossil of  Euryspirifer – Found in: Lang Son, Vietnam – Age: Devonian (419 – 393 million years ago)

 

Hóa thạch Tay cuộn Orthida – Phát hiện tại: Hòa Bình, Việt Nam – Tuổi: Devon (419 – 393 triệu năm) | Brachiopod fossil of Orthida – Found in: Hoa Binh, Vietnam – Age: Devonian (419 – 393 million years ago)
Hóa thạch Tay cuộn Cyrtospirifer grabaui – Phát hiện tại: Barbaux, Bỉ – Tuổi: Frasnian (382 – 372 triệu năm) | Brachiopod of Cyrtospirifer grabaui – Found in: Barbaux, Belgium – Age: Frasnian (382 – 372 tmillion years ago)

The Brachiopoda phylum has a very long history on the Earth with about 7000 species living from the Cambrian period (541 million years ago) to the Neogene (23 million years ago). Fossils of the Corolla play an extremely important role in determining the age of geological formations Today, there are about 300 species living in the oceans.

Brachiopoda mainly live in saltwater environments, and there is only one species living in brackish water – Lingula, which appeared from the Cambrian period 541 million years ago and exists to this day in estuary areas. 

Brachiopoda has two different shells, the ventral part is usually larger and more bulging than the dorsal part, symmetrical to each other. Their mollusks are protected in the two shells. The name Brachiopoda describes their most important part: the hand consisting of two bands on either side of the mouth in the form of a coil in the resting position. When active, this organ stretches out to get food. They have a foot in the back, which pokes through the hole in the top of the shell to cling to the ground. In some species this organ disappears after adulthood.

Brachiopoda has a lifespan of more than 30 years, living in shallow and warm waters, but there are also some species that are capable of living in cold water and deep seas. Although they are bottom-dwelling animals, in the course of life, as the animals mature, they move from one place to another and from one area to another.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất