Thứ sáu, 12/07/2024

Khu vực:

San hô hiện đại

Modern corals

San hô hiện đại

 • San hô sáu tia (Hexacorallia)
 • San hô tám tia (Octocorallia)

Modern Corals

 • Hexacorallia
 • Octocorallia

San hô sáu tia (SHST) thường sống ở vùng biển nhiệt đới nơi nhiệt độ nước giao động từ 18 đến 220C. SHST quần thể chỉ ưa sống ở vùng nước trong với độ sâu không quá 50m, là nơi ánh sáng có thể dễ dàng chiếu tới. Độ mặn trung bình mà chúng cần là 35%0.Trong cơ thể của chúng thường có tảo xanh sống cộng sinh. Tảo cần carbonic để quang hợp, trong khi cá thể san hô lại cần dưỡng khí (oxy) do tảo thải ra để hô hấp.

Mỗi cá thể SHST có 6 râu xúc giác (hoặc bội số của 6). Số vách ngăn trong ổ cũng bằng 6 hoặc bội số của 6. Hình thức sinh sản: bao gồm cả sinh sản vô tính (tự phân chia) và sinh sản hữu tính (thụ tinh).

Hexacorallia usually live in tropical seas where the water temperature ranges from 18 to 22 degree C. Hexacorallia populations only prefer to live in clear water with a depth of no more than 50m, where light can easily reach. The average salinity they need is 35%. In their body, there are often green algae living in symbiosis. Algae need carbon dioxide to photosynthesize, while individual corals need oxygen released by algae to breathe.

Each individual Hexacorallia has 6 tactile antennae (or multiples of 6). The number of septum in the nest is also equal to 6 or a multiple of 6. Reproduction mode: includes both asexual reproduction (self-division) and sexual reproduction (fertilization).

Các giai đoạn phát triển của SHST | Development stages of Hexacorallia

San hô tám tia (SHTT): Mỗi cá thể có 8 râu xúc giác và 8 màng ngăn trong khoang ruột. Đặc biệt trong phân lớp này có nhóm San hô sừng (Gorgonaria) với khung xương cấu tạo bằng chất sừng – khác biệt với tất cả các loại san hô khác. Trong số San hô sừng có nhiều loại đẹp và quý nổi tiếng: San hô đỏ (Corallium rubrum), San hô trúc (Isis hippuris) v.v… Cả hai loài này đều có mặt trong vùng biển nước ta.

Octocorallia: Each individual has 8 tactile antennae and 8 diaphragms in the intestinal cavity. Especially in this subclass there is a group of Gorgonaria with a skeleton made of horny material – different from all other corals. Among Gorgonaria, there are many famous and beautiful species: Red Coral (Corallium rubrum), Bamboo Coral (Isis hippuris) etc. Both of these species are present in Vietnamese seas.

 

San hô đỏ, Corallium rubrum thuộc phân lớp SHTT. Những cá thể (polyp) riêng biệt dễ dàng được nhìn thấy – trồi lên trên lớp xương ngoài màu đỏ của quần thể

Red coral, Coralium rubrum in the subclass  Octocorallia. Isolated individuals (polyps) are easily seen – emerging above the red exoskeleton of the population

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

 • Tất cả bài viết
 • Tin Tức
 • Cộng Đồng
 • Khám Phá
 • Special
 • Bài viết mới nhất
 • Được xem nhiều nhất