Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Người tinh khôn

Homo sapiens

Cho tới tận 100.000 năm trước, loài người có trí tuệ đầu tiên mới thật sự xuất hiện, đó là những Người tinh khôn Homo sapiens. Họ là nhánh phát triển nhất về trí tuệ trong số các nhánh phát triển của thế hệ các loài Vượn người Homo, bộ Linh trưởng. Tên có nguồn gốc từ tiếng Latin là “homo” (nghĩa là người) và “sapiens” (nghĩa là tinh khôn, thông minh).

 

Đây là loài duy nhất còn tồn tại trong chi Homo (chi Người) thuộc họ Người. Còn những loài người khác cùng chi này như: Người khéo léo (Homo habilis), Người đứng thẳng (Homo erectus), Người lùn (Homo floresiensis), Người Neanderthal (Homo neanderthalensis) và có thể còn nhiều loài khác chưa phát hiện đều đã tuyệt chủng.

 

Với sự sa mạc hóa của Châu Phi, Người tinh khôn Homo sapiens vượt qua ranh giới giữa Châu Phi – Châu Âu và phân bố trên cả Châu Á (ban đầu là vùng Trung Đông ngày nay) và sinh sống cùng các loài động vật khổng lồ trong kỷ Băng hà như Voi ma mút hay những loài động vật có vú có hình dáng ít nhiều khác biệt so với động vật ngày nay.

 

Khi kỷ Băng hà bước vào giai đoạn kết thúc (khoảng 12.000 năm trước), con người mới thật sự bước vào thời đại của mình với những tổ chức xã hội từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Nếu như khủng long từng là loài thống trị Trái đất lâu nhất trong lịch sử của hành tinh này, thì ngược lại con người mới chỉ chiếm lĩnh Trái đất trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại là loài có tốc độ phát triển nhanh nhất về cả dân số, sự phát triển của xã hội và khoa học kĩ thuật. 

Hóa thạch Răng Người tinh khôn Homo sapiens – Phát hiện tại: Hải Dương, Việt Nam – Tuổi: Pleistocen (40.000 – 30.000 năm) | Homo sapiens Tooth Fossil – Found in: Hai Duong, Vietnam – Age: Pleistocene (40.000 – 30.000 years ago)
Ốc núi, nguồn thức ăn của Người tinh khôn | Mountain snails, the food source of Homo sapiens
Công cụ đá thuộc văn hóa Hòa Bình – được Người tinh khôn sử dụng để kiếm thức ăn | Stone tools belonging to the Hoa Binh culture – used by Homo sapiens to find food

It wasn’t until 100.000 years ago that the first intelligent humans truly appeared, Homo sapiens. They are the most intellectually developed branch among the developmental branches of the Homo ape species, the order Primates. The name is derived from the Latin words “homo” (meaning human) and “sapiens” (meaning clever, intelligent).

This is the only species that still exists in the genus Homo (genus Human) of the Human family. There are other human species in this genus such as: Homo habilis, Homo erectus, Homo floresiensis, Homo neanderthalensis and possibly many other species that have not yet been discovered, that were extinct.

With the desertification of Africa, Homo sapiens crossed the boundary between Africa and Europe and distributed throughout Asia (originally today’s Middle East) and lived with giant animals in the Ice Age such as Mammoths or other mammals whose shapes are more or less different from today’s animals.

When the Ice Age entered its final phase (about 12,000 years ago), humans truly entered their era with social organizations ranging from small to large, from simple to complex. If dinosaurs were the species that dominated the Earth for the longest time in the history of this planet, then on the contrary, humans have only dominated the Earth for a short period of time, but are the species with the fastest development rate about population, social development and science and technology.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất