Thứ tư, 19/06/2024

Khu vực:

Hóa thạch động vật tại miền Bắc Việt Nam

Animal Fossil in the North of Vietnam

Các thay đổi lớn về địa hình, khí hậu trong thế Pleistocene (từ 2,58 triệu năm tới nay) đã tác động rất lớn tới sự phân bố, di cư, tuyệt chủng của nhiều loài động vật tại khu vực miền Bắc Việt Nam. Nơi đây cũng chứng kiến sự tuyệt diệt của nhiều loài thú lớn trong thế Pleistocene.

Riêng ở khu vực tỉnh Điện Biên, một số hang động được ghi nhận là điểm chứa nhiều hóa thạch với thành phần loài rất phong phú, tiêu biểu cho giai đoạn Pleistocene muộn ở miền Bắc Việt Nam. 

Hệ sinh vật cách đây gần 3 triệu năm tại miền Bắc Việt Nam rất phong phú. Trải qua những biến động của môi trường sống rất nhiều loài đã tuyệt chủng như: Voi răng kiếm (Stegodon orientalis), Gấu tre (Ailuropoda melanoleuca), Đười ươi (Pongo pygmaeus). 

Và nhiều loài tiếp tục tiến hóa để thích nghi, tồn tại cho đến ngày nay như:  Khỉ (Macaca), Vượn (Hylobates), Voọc (Presbytis), Nhím (Hystrix), Đon (Atherurus), Chuột (Rattus), Gấu ngựa (Ursus thibetanus), Gấu chó (Ursus malayanus), Hổ (Panthera tigris), Báo (Panthera pardus), Mèo rừng (Felis sp.), một số loài thuộc họ Chồn (Mustelidae), họ Cầy (Viverridae), Tê giác (Rhinoceros sp.), Lợn vòi (Tapirus indicus), Trâu/bò rừng (Bovinae), Lợn rừng (Sus scrofa), Nai (Rusa unicolor), Hươu (Cervus sp.), Hoẵng (Muntiacus muntjak), Sơn dương (Naemorheadus sumatraensis).

The sudden change in topography and climate during the Pleistocene epoch (from 2.58 million years to the present) had an enormous impact on the distribution, migration, and extinction of many animal species in the northern part of Vietnam. It also witnessed the extinction of many large mammals during the Pleistocene.

Particularly in Dien Bien province, a number of caves are recorded as containing many fossils with very rich species composition, typically for the late Pleistocene period in the North of Vietnam.

The fauna nearly 3 million years ago in the North of Vietnam was very abundant. Experiencing changes in habitat, many species have become extinct such as: saber-toothed elephant (Stegodon orientalis), bamboo bear (Ailuropoda melanoleuca), orangutan (Pongo pygmaeus).

And many species continue to evolve to adapt, exist to this day such as: Monkey (Macaca), Gibbon (Hylobates), Langur (Presbytis), Hedgehog (Hystrix), Don (Atherurus), Mouse (Rattus), Bear horses (Ursus thibetanus), Sun bears (Ursus malayanus), Tigers (Panthera tigris), Leopards (Panthera pardus), Wild cats (Felis sp.), some species of Mink (Mustelidae), Civets (Viverridae), Pangolins rhinoceros (Rhinoceros sp.), Tapir (Tapirus indicus), Buffalo/Bison (Bovinae), Wild boar (Sus scrofa), Deer (Rusa unicolor), Deer (Cervus sp.), Roe deer (Muntiacus muntjak), Chamois (Naemorhedus sumatraensis).

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất