Thứ sáu, 12/07/2024

Khu vực:

Cá cóc

Micromelerpeton credneri

Cá cóc Paramesotriton là một giống động vật lưỡng cư thuộc họ Salamandridae. Chúng có họ hàng gần gũi với ếch nhái, nhưng khác biệt là vẫn còn đuôi. Vì có đuôi nên Cá cóc còn được gọi là Tắc kè nước hoặc Sa giông.

Cá cóc nhìn chung có cơ thể dài giống như con thằn lằn. Chúng có đuôi dẹp và da không vảy. Trên da thường có nhiều “mụn cóc” xù xì, tiết chất nhầy. Cá cóc có thể sống cả trên cạn lẫn dưới nước. Khi di chuyển trên cạn chúng dùng chi trước để bò là chính, khi ở dưới nước chúng có thể bơi, chủ yếu nhờ 2 chi sau và đuôi.

Ở vùng núi Tam Đảo nước ta hiện có loài đặc hữu là Cá cóc Tam Đảo Paramesotriton deloustali. Loài này được chính phủ Việt Nam xếp vào nhóm 1B – những loài cần bảo vệ đặc biệt và cấm hoàn toàn việc khai thác.

Hóa thạch Cá cóc, tuổi Permi (300 – 252 triệu năm)

Toadfish fossil Paramesotriton, Age: Permian (300 – 252 million years ago)

The toadfish Paramesotriton is a genus of amphibians in the Salamandridae family. They are closely related to frogs, but the difference is that they still have tails. Because of the tail, the toadfish is also known as the Water Gecko or Newt.

Toad fish generally have a long lizard-like body. They have flat tails and scaly skin. On the skin, there are often many rough mucus-secreting “warts”. Toad fish can live both on land and in water. When moving on land, they use their forelimbs to crawl mainly and they can swim in the water, mainly thanks to 2 hind limbs and tail.

In our country’s mountains of Tam Dao, there are endemic species which are the Tam Dao toadfish Paramesotriton deloutali. This species is classified by the Vietnamese government as group 1B – the species in need of special protection and completely banned from exploitation.

Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội

Hanoi Fossil Museum

  • Tất cả bài viết
  • Tin Tức
  • Cộng Đồng
  • Khám Phá
  • Special
  • Bài viết mới nhất
  • Được xem nhiều nhất